Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Programul Tineret in actiune
Europass
Eurodesk
Portalul Student Erasmus
EST - European Shared Treasure
Link-uri Utile
Adam
EVE
Programul de burse si cooperare inter institutionala finantat prin mecanismul SEE


Informatii generale privind Programul Sectorial Leonardo da Vinci

 • APEL european 2011 pentru propuneri de proiecte in Programul de Invatare pe tot Parcursul Vietii- click EN, RO 
 • Prioritatile pentru fiecare subprogram si actiune EN, RO

 • Ghidul candidatului 2011: Partea 1 - Precizari generale - RO, EN
 • Ghidul candidatului 2011: Partea a 2-a - Sub-programe si actiuni - RO, EN
 • Ghidul candidatului 2011: Partea a 2-a - Explicatii pe fiecare actiune in parte - ROEN

I. Programul sectorial Leonardo da Vinci -Obiective
 

Pe lângã obiectivele programului de învãtare pe tot parcursul vietii prevãzute în articolul 1 al Deciziei 1720/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 noiembrie 2006 , obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci urmãresc:

 • sã sprijine participantii la activitãti de formare initialã si continuã sã dobândeascã si sã utilizeze cunostinte, aptitudini si calificãri în vederea facilitãrii dezvoltãrii personale, a capacitãtii de angajare si a participãrii la piata europeanã a muncii;
 • sã sprijine îmbunãtãtirea calitãtii si a inovatiei în sistemele, institutiile si practicile de educatie profesionalã si formare profesionalã;
 • sã îmbunãtãteascã atractivitatea educatiei profesionale si a formãrii profesionale, precum si a mobilitãtii pentru angajatori si persoane, si sã faciliteze mobilitatea persoanelor în formare profesionalã.

Obiectivele operationale ale programului Leonardo da Vinci sunt urmãtoarele:

 • îmbunãtãtirea calitãtii si cresterea volumului mobilitãtii pe întreg teritoriul Europei a persoanelor implicate în educatia profesionalã si formarea profesionalã initialã si în formarea continuã, astfel încât numãrul stagiilor în întreprinderi sã creascã cel putin pânã la 80 000 pe an, pânã la sfârsitul programului de învãtare continuã;
 • îmbunãtãtirea calitãtii si cresterea volumului cooperãrii dintre institutii sau organizatii care oferã posibilitãti de învãtare, întreprinderi, parteneri sociali si alte organisme relevante din întreaga Europã;
 • facilitarea dezvoltãrii unor practici inovatoare în domeniul educatiei profesionale si formãrii profesionale, cu exceptia nivelului superior, precum si a transferului acestora, inclusive de la o tarã participantã la alta;
 • îmbunãtãtirea transparentei si recunoasterii calificãrilor si competentelor, inclusiv cele obtinute prin învãtare nonformalã si informalã;
 • încurajarea învãtãrii limbilor strãine moderne;
 • sprijinirea dezvoltãrii, în domeniul învãtãrii continue, a unui continut, a unor servicii, pedagogii si practici inovatoare bazate pe TIC. 
   

II. Structura programului sectorial Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci asigurã legãtura între politicile educationale si domeniul formãrii profesionale (VET). Proiectele se adreseazã persoanelor care doresc sã-si perfectioneze competentele, cunostintele si abilitãtile prin efectuarea unui stagiu în strãinãtate, precum si persoanelor din domeniul formãrii profesionale interesate de cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea si performantele sistemelor si practicilor VET.
 

Urmãtoarele actiuni pot fi finantate de Programul Leonardo da Vinci:

 • Mobilitate persoanelor, care poate include:
Plasamente transnationale în întreprinderi sau institutii de formare;
Plasamente si schimburi cu scopul dezvoltãrii profesionale ulterioare a formatorilor si consilierilor de orientare, ca si a responsabililor institutiilor de formare si a celor care rãspund de planificarea formãrii si orientarea în carierã în cadrul întreprinderilor.

În cadrul organizãrii sau sprijinirii organizãrii acestei mobilitãti sunt adoptate mãsurile pregãtitoare necesare, inclusiv pregãtirea lingvisticã si se depun eforturi pentru ca persoanele care participã la o actiune de mobilitate sã beneficieze de supraveghere si sprijin adecvat.

Se acorda finantare pentru proiecte referitoare la mobilitatea persoanelor numai persoanelor juridice.

 • Parteneriate axate pe teme de interes comun pentru organizatiile participante;
 • Proiecte multilaterale, în special cele care urmãresc îmbunãtãtirea sistemelor de formare prin transferul de inovatie care presupune adaptarea lingvisticã, culturalã si juridicã la nevoile nationale a produselor si proceselor inovatoare create în contexte diferite;
 • Proiecte multilaterale care vizeazã îmbunãtãtirea sistemelor de formare, cu accent pe dezvoltarea inovatiei si a bunelor practici;
 • Retele tematice de experti si organizatii care se ocupã cu probleme specifice legate de învãtãmântul si formarea profesionalã;
 • Vizite pregãtitoare pentru mobilitate, parteneriat, activitãti de proiect sau retea;
 • Alte initiative menite sã promoveze obiectivele Programului Leonardo da Vinci (Mãsuri acompaniatoare).
   

Aceste actiuni sunt grupate în:

Conditii preliminare:

Certificat institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci
(Certificatul institutional pentru proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci reprezintã recunoasterea capacitãtii unei institutii de a implementa la standarde superioare de calitate un proiect de mobilitate Leondardo da Vinci)
 
Actiuni descentralizate (Actiune în cadrul LLP care este gestionatã de Agentia Nationalã desemnatã de cãtre autoritãtile nationale din tara respectivã) :
 
Vizite Pregãtitoare (Obiectivul acestei actiuni este de a ajuta institutiile eligibile pentru Programul Leonardo da Vinci care doresc sã înceapã un nou proiect de mobilitate, de parteneriat, de transfer de inovatie, dezvoltare de inovatie, retea tematicã sau de mãsuri acompaniatoare sã contacteze si întâlneascã institutii partenere corespunzãtoare si/sau sã dezvolte un plan de lucru în scopul pregãtirii dosarului de candidaturã pentru un proiect/parteneriat).
 
Mobilitate (Participantii individuali vor primi finantarea numai în cadrul unui proiect de mobilitate organizat de o organizatie coordonatoare):
 
IVT - Formare profesionalã initialã (Actiunea urmãreste sprijinirea mobilitãtii transnationale în educatia si formarea profesionalã si este împãrtitã în douã sub-grupe:
 
a. Mobilitate pentru ucenici
 
b. Mobilitate pentru persoane în formare profesionala initiala în mediul preuniversitar.
 
O mobilitate transnationalã de formare profesionalã initialã constã într-un plasament de formare pentru o perioadã de formare profesionalã si/sau experientã de muncã, cuprinsã între 2 si 39 de sãptãmâni, realizatã de un participant individual (ucenic, elev, formabil, etc. în IVT) într-o întreprindere sau o institutie de formare din altã tarã participantã. În cazul în care plasamentul de formare se face într-o institutie de formare, se va defini clar legãtura dintre experienta practicã si necesitãtile de formare ale participantului.
 
PLM - Persoane de pe piata muncii (Actiunea urmãreste sã sprijine mobilitatea transnationalã a persoanelor angajate, a liber profesionistilor sau persoanelor care doresc sã se angajeze (inclusiv absolventi) care efectueazã o perioadã de formare în strãinãtate, cuprinsã între 2 si 26 de sãptãmâni, într-un context de formare profesionalã. O mobilitate transnationalã pentru Persoane pe piata muncii constã într-un plasament de formare pentru o perioadã de formare profesionalã si/sau experientã de muncã efectuatã de participant într-o intreprindere sau centru de formare din altã tarã participantã. În cazul în care plasamentul se face într-o institutie de formare, se va defini clar legãtura dintre experienta practicã si necesitãtile de formare ale participantului.

VETPRO - Profesionisti în educatie si formare profesionalã (Actiunea urmãreste sprijinirea mobilitãtii transnationale a persoanelor care rãspund de formarea profesionalã si/sau resursele umane. Un proiect de mobilitate pentru profesionistii din educatia si formarea profesionalã se concentreazã pe transferul, îmbunãtãtirea si actualizarea competentelor si/sau practicilor si metodelor inovatoare din domeniul formãrii profesionale. Formatorii, profesorii sau alte persoane care rãspund de formarea profesionalã vor face schimb de experientã, pe o perioadã cuprinsã între 1 si 6 sãptamâni, cu corespondentii lor din alte tãri cu scopul de a învãta unul de la altul.)
 

Parteneriate (Un Parteneriat Leonardo da Vinci este un cadru pentru activitãti de colaborare de micã anvergurã desfãsurate între organizatiile care activeazã în domeniul educatiei si formãrii profesionale (VET) si care colaboreazã pe teme de interes comun pentru organizatiile participante). Unele proiecte se pot concentra mai mult pe participarea activã a formabililor, în timp ce altele se vor concentra pe colaborarea dintre profesori, formatori sau profesionisti VET. Colaborarea poate sã cuprindã nu numai scoli sau institutii VET, ci si întreprinderi, parteneri sociali sau alte pãrti interesate VET. Colaborarea se poate realiza la nivel national, regional sau local, dar si la nivel sectorial, cum ar fi în cadrul domeniilor VET sau sectoarelor economice.

Transfer de inovatie - TOI (Scopul proiectelor multilaterale Leonardo da Vinci “Transfer de inovatie” este sã îmbunãteascã atractivitatea si calitatea sistemului european VET prin adaptarea si integrarea continutului sau rezultatelor inovatoare din proiecte Leonardo da Vinci anterioare sau din alte proiecte de inovatie în companii si sistemele de formare profesionalã publice si/sau particulare, la nivel national, local, regional sau sectorial.)

Actiuni centralizate
(Actiune în cadrul LLP care este gestionatã de cãtre Agentia Executivã):

Dezvoltarea inovatiei (Proiectele multilaterale Leonardo da Vinci “Dezvoltarea inovatiei” sunt proiecte de colaborare transnationalã care au scopul de a îmbunãtãti calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea procedeelor, metodelor si continuturilor inovatoare în cadrul educatiei si formãrii profesionale (VET). Inovatia înseamnã a face lucruri noi sau a gãsi cãi noi de a face lucruri cunoscute. Pentru proiectele de Dezvoltare a inovatiei aceasta înseamnã cã se dezvoltã ceva nou (continuturi, metode, procedee etc.), ca rezultat final al proiectului. O solutie nouã care sã ajute mai multe tãri sã rãspundã unei provocãri comune în domeniul VET, la care încã nu existã rãspuns. )

Retele multilaterale
(Retele tematice au ca scop sã întãreascã legãturile dintre diferiti ‘actori’ implicati în formarea profesionalã, sã sprijine îmbunãtãtirea calitãtii, dimensiunea europeanã si vizibilitatea activitãtilor sau chestiunilor de interes comun în domeniul educatiei si formãrii profesionale.)

Mãsuri acompaniatoare
(Proiectele dezvoltate în cadrul actiunilor ‘Mãsuri acompaniatoare’ urmãresc promovarea obiectivelor si rezultatelor proiectelor Leonardo da Vinci. )
 În cadrul programului de Învãtare pe tot parcursul vietii, programul Leonardo da Vinci vizeazã:

(a) persoanele care învatã în orice formã de educatie profesionalã si formare profesionalã, cu exceptia nivelului academic;
(b) persoanele prezente pe piata muncii;
(c) institutiile sau organizatiile care oferã posibilitãti de învãtare în domeniile vizate de programul Leonardo da Vinci;
(d) cadrele didactice, formatorii si alte categorii de personal din cadrul acestor institutii sau organizatii;
(e) asociatiile si reprezentantii pãrtilor implicate în educatia profesionalã si formarea profesionalã, inclusiv asociatiile de persoane în formare, de pãrinti si de cadre didactice;
(f) întreprinderi, parteneri sociali si alti reprezentanti ai vietii profesionale, inclusiv camerele de comert si industrie si alte organizatii profesionale;
(g) organismele care presteazã servicii de orientare, consiliere si informare referitoare la orice aspect al învãtãrii continue;
(h) persoanele si organismele care rãspund de sistemele si politicile privind orice aspect al educatiei profesionale si formãrii profesionale la nivel local, regional si national;
(i) centrele de cercetare si organismele care se ocupã de aspecte legate de învãtarea continuã;
(j) institutiile de învãtãmânt superior;
(k) organizatiile non-profit, organismele voluntare, ONG-urile.

Obiectivele programului Leonardo da Vinci


AGENTIA NATIONALA
PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN
DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
    ADRESA NOASTRA
Splaiul Independentei, nr. 313,
Biblioteca Centrala a Universitatii Politehnica Bucuresti,
Corp A, etajul 1, Sector 6, 060042, Bucuresti, Romania
PAGINATA.COM